شرح وظایف

تاریخ شروع : 1400/06/21

تاریخ پایان : 1400/06/21

 وظایف کمیته اجرایی ماده 12 آئین نامه اجرایی

طرح طبقه بندی مشاغل

 

1- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمام پیشنهادهای رسیده از واحدهای تابعه، در مورد اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات مورد عمل

2- تخصیص پست ها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی بر اساس ماده 10 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تبصره های آن و تعیین گروه مستخدمان در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های مربوط به استناد جدول شرایط احراز تحصیلی و تجربی و رعایت کامل مفاد ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3- نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و ارسالی از سایر واحدهای تابع

4- تشخیص تجربه (مربوط، مشابه، نامربوط) بر اساس مفاد ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین بند (ه) آن از لحاظ احتساب سابقه تجربی افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر ارائه می کند.

5- بررسی مدارک تحصیلی (مدرک تحصیلی جدید کارکنان و تطبیق آن با شغل فعلی و در صورت لزوم ارتقای گروه)

6- بررسی و احتساب سوابق تجربی، بخش خصوصی و خارج از کشور بر اساس ضوابط مربوط

7- بررسی پیشنهاد ها در زمینه اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشهاد و نتایج بررسیها به سازمان امور اداری استخدامی کشور

8- بررسی محتوای دوره ها از لحاظ انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد و نتایج بررسی ها به سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور

9- نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمان پیمانی از لحاظ شرایط تصدی و طبقات مربوط و یا تغییر عنوان

10- نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوط

11- نظارت بر انتصاب ها و ارتقاء و تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات و ضوابط موجود

12- بررسی و تائید تمام پیشنهاد های ارتقاء گروه مستخدمان دستگاه متبوع، بر اساس ضوابط ملاک عمل

13- نظارت بر اجرای طرح ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی بر حسب مقررات مندرج در طرح های نامبرده

14-نظارت بر صحت صدور تمام حکم های استخدامی دستگاه متبوع

15-انجام تمام اموری که بر حسب قوانین و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به کمیته محول می شود.

16- بررسی سوابق خدمت کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور، طبق دستورالعمل مربوط

17- بررسی سوابق و سایر موارد مربوط به همترازی دارندگان فوق لیسانس و دکتری در مشاغل مطالعاتی، آموزشی و تحقیقاتی

18- اجرای مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی و رسمی

19- تشخیص مشاغل تخصصی

20- تجدید نظر در وضع مستخدم از نظر امتیازهای طرح های امتیازی

21- ارتقاء گروه بر اساس نتایج بدست امده از ارزشیابی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

22- ارتقاء گروه مستخدمانی که به علت شرکت در جبهه های جنگ یا به عللی با اعلام مقامات صلاحیت دار مفقود الاثر یا اسیر جنگی شده اند یا می شوند(موضوع تبصره 2 ماده 15 آئین نامه اجرایی)

23- احتساب سوابق خدمت موقت کارکنانی که از وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی تطبیق وضع می یابند.

24- اعطای گروه تشویقی مدیران بعد از طرح در کمیته و پس از تائید بالاترین مقام دستگاه

25- احتساب سابقه خدمت غیر رسمی که می تواند به منظور افزایش سنواتی جزء سوابق رسمی به حساب آید.

26- اعطای سنوات ارفاقی مشمولان تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367/1/1 مجلس شورای اسلامی

27- اعطای گروه تشویقی بسیجیان عضو گردان های عاشورا

28- اعطای گروه تشویقی کارکنان برجسته، موضوع بخشنامه شماره 11/7455 مورخ 1377/10/27 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

29- تشخیص تجربه قابل قبول برای تعیین پایه حقوق مستخدمان موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت(بند 5 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 78/4/26 سازمان امور استخدامی و اداری کشور).

 

اعضاء

تاریخ شروع : 1400/06/21

تاریخ پایان : 1410/06/21

 

 

اعضاء کمیته اجرائی مهندسی و ارزیابی مشاغل

 دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته اجرائی دانشگاه

 رئیس کمیته

2

   زهره تیموری

مدیر توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

 دبیر کمیته

3

  جلیل ربیعی 

 مدیر منابع انسانی دانشگاه

 عضو

4

 اعظم پورعبدی

رئیس گروه مهندسی مشاغل

 عضو
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400
آرشیو
آرشیو