مهدی دشتی

مسئول امورمالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس مستقیم : 01333346480

01333326063 - داخلی 273 

پست الکترونیک: dashti_mehdi@ymail.com

 
 

کاظم کرمی

کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 273

پست الکترونیک:  kazem.karami1350@gmail.com

 

           زینب رمضانی        

کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس مستقیم : 01333346480

01333326063 - داخلی 273 

        پست الکترونیک:  mramezani3523@yahoo.com

 

 

الهام ساحلیان

کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

01333326063 - داخلی 273 

پست الکترونیک:

 

 
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400