معرفی امور مالی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:

اداره امور مالی ستاد مرکزی به طور مستقیم زیر نظر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی می­باشد که وظیفه تهیه و تنظیم صورت خلاصه­های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری، تشخیص حساب­ها، صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی و صنعتی مدون دانشگاه، اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت به موقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی، ارائه گزارش­های لازم به مراجع استفاده کننده، نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی و همچنین ثبت و نگهداری دفاتر قانونی تهیه تراز آزمایشی ماهانه را عهده­دار می­باشد.

 

شرح وظایف:

1-ثبت کلیه اسناد حسابداری در سیستم نظام نوین مالی و پیگیری­های لازم.

2-تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط به کلیه قراردادها

3-ثبت و نظارت بر کلیه اسناد صادره از زیرسیستم­های انبار، اموئال و تدارکات

4-تهیه و تنظیم مغایرت بانکی ماهانه

5-بایگانی و نگهداری کلیه اسناد حسابداری

 
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400