نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

معصومه بافته چی

رئیس اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و بازنشستگان (دریافت و پرداخت)

275

فرزاد اسکندری

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

300

الهام آذین مهر

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

283

مریم پایدار

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

219

فرحناز پور احمد

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

283

علی اکبر خوش نشین

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

219

شهلا نوری زاده

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

219

حمزه عبدالهی

حسابدار اداره دریافت و پرداخت

277

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400