شرح وظایف مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه    
 

1- مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه

2- مطالعه و بررسی روش های بهبود منابع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه

3- مطالعه و بررسی روش های بهبود منابع موجود دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط

4- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی

5- ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه

6- نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

7- ارزیابی دقیق و مستمر از وضعیت کیفی و کمی منابع موجود در دانشگاه به منظور شناخت قابلیت ها و توان نیروهای موجود  

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400