شرح وظایف مدیر امور مالی :

1 - تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی ، محاسباتی ، نگهداری و تنظیم حساب ها بر اساس این آیین نامه ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت و سلامت آن ها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی

2 - اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی

3 - تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رییس موسسه ( یا مقام مجاز از طرف ایشان )

4 - نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای موسسه

5 – نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل

6 - شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه

7 - اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز

8 - اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع

9 - اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چاچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء بر عهده مدیر امور مالی می باشد

10 - پیگیری و بروز رسانی مانده حسابهای سنواتی

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400