شرح وظایف مدیر منابع انسانی    

1-  اجرای قوانین وآئیننامه های استخدامی اعضاء هیات علمی وکارکنان غیرآموزشی و پیش بینی کادرعلمی ـ اداری ـ فنی ، درمانی موردنیاز دانشگاه

2- اداره اموراستخدامی طبق مقررات وآئیننامه های مربوط ومشارکت درتهیه وتنظیم بودجه پرسنل

3- تهیه وارائه برنامه های رفاهی کارکنان دانشگاه ونظارت برحسن اجرای آن

4- ارائه نظریات اصلاحی در زمینه اموراداری دانشگاه به منظورپیشبرد هدفهای جاری دانشگاه دراموراداری

5-  رعایت حقوق کارکنان دانشگاه وجلوگیری ازتضییع حق آنان

6- تهیه وپیشنهاد سیستم تشویق وتنبیه کارکنان به منظوررعایت عدالت اداری

7- انجام مراحل استخدام - ترفیع - مرخصی وبرکناری اعضاء هیات علمی براساس مقررات وآئین نامه های مربوطه

8-   تهیه احکام ترفیع وارتقاء اعضاء هیات علمی

9- نگهداری وتنظیم امارواطلاعات مربوط به اعضاء هیات علمی درپرونده های استخدامی آنان

10-اجرای مصوبات انضباطی اعضاء هیات علمی واجرای خط مشی هائی که دراین رابطه ازطرف مقامات ذیصلاح ابلاغ گردیده است

11-  پیش بینی واظهارنظر درنیازهای پرسنلی واحدهای دانشگاه باهمکاری دفتربودجه و تشکیلات   

12-  انجام مراحل استخدام ، ترفیع ، مرخصی و برکناری کارکنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوط     

13-  اجرای مصوبات انضباطی کارکنان ورسیدگی به اجرای خط مشی هائی که درآن رابطه ابلاغ گردیده است

14- تهیه وتنظیم شرح شغل کارکنان غیرآموزشی همراه باشناخت صحیح ودقیق مشاغل از طریق مصاحبه باشاغلین پستهای سازمانی ویاطرف دیگر باهمکاری واحد تشکیلات

15- تخصیص پستهای ثابت سازمانی به طبقات شغل رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل

16- اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل باهمکاری واحدهای ذیربط

17- فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاههای حدود مقررات وبادرنظرگرفتن امکانات وشرایط فنی ومالی دانشگاه

18-  انجام امورمربوط به بیمه و بهداشت درمان کارکنان دانشگاه

19- پرداخت کمکهای غیرنقدی کارکنان با همکاری واحدهای مربوط

20- تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان ازقبیل : شرکت های تعاونی مصرف و مسکن واعطاء وامهای ضروری وغیره

21- نظارت برفعالیتهای شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و باشگاه دانشگاه

22- انجام اموررفاهی مربوط به میهمانان دانشگاه وهمکاری در رفع نیازمندیهای آنان

23-  انجام مراحل بازنشستگی کارکنان واعضاء هیئت علمی

24-انجام مکاتبات لازم درجهت تامین نیازمندیهای بازنشستگان ومستمری بگیران دانشگاه

 

 

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین 1401