نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

هانی رنجبرصیقلسرائی

رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد مالی

294

امید شهیر

کارشناس تحلیل صورتهای مالی

294

آخرین بروز رسانی : 05 فروردین 1402