نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

اعظم پورعبدی

رئیس گروه مهندسی مشاغل

249

مریم مهدوی 

کارشناس مهندسی مشاغل

249

سیده مناهل باقری 

کارشناس مهندسی مشاغل

249

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400