نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

مریم خادم قاسمی

 سرپرست گروه مهندسی سازمان

299

هاجر قاسمیان طالقانی 
 

 کارشناس مهندسی سازمان

299
 

 فرخنده محمدی

  کارشناس فناوری اطلاعات

 299

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400