نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

مهدی یزدانپرست

رئیس اداره کارگزینی

228

شرف نساء پورهمرنگ

مسئول امور هیات علمی

231

فاطمه جهان دفاعی

کارشناس امور هیات علمی

317

صغری جدایی

کارگزین امور مرخصی ها

227

 فاطمه خیرعسگرلی

  کارگزین

 227

محمدرضا پیربازاری

کارگزین (مسئول واحد بایگانی پرسنی)

205-206

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400