نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

اسد قماشی

رئیس اداره درآمد

287

شیوا مجرد صومعه

کارشناس امورمالی

287

عفت مرزبان مقدم

حسابدار (مسئول امور تعر فه ها)

287

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400