نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

پروانه مهدیزاده

رییس اداره حسابداری منابع و تامبن اعتبار

(حسابداری طرح های عمرانی)

305

عباس پیربازاری

حسابدار اداره طرح های عمرانی

314

عبداله سبزگلین

کارشناس اداره طرح های عمرانی

305

زهرا سندی

حسابدار اداره طرح های عمرانی

300

سیده معصومه سیدی نژاد

حسابدار اداره طرح های عمرانی

264

آرزو کوچکی نژاد

رییس اداره اعتبارات

276

فاطمه ابراهیم زاده

کارشناس اداره اعتبارات

278

احیا علیپور

کارشناس اداره اعتبارات

278

پریسا علیجانی پور

کارشناس اداره اعتبارات

276

آرش کاظمی

کارشناس اداره اعتبارات

289

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400