نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

عبداله سبزگلین

رییس اداره حسابداری منابع و تامبن اعتبار

(حسابداری طرح های عمرانی)

305

ابراهیم اسلام دوست

کلیدبری

کارشناس مالی

305

علیرضا دلزنده دار

کارشناس اداره طرح های عمرانی

314

نرگس میرمحمدی

حسابدار اداره طرح های عمرانی

314

زهرا پاک رفتار

کارشناس مالی

264

خدیجه مهدوی

حسابدار اداره طرح های عمرانی

264

قربانعلی سلیمانی

حسابداری اداره طرح های عمرانی 

264

آرزو کوچکی نژاد

رییس اداره اعتبارات

276

فاطمه ابراهیم زاده

کارشناس اداره اعتبارات

278

احیا علیپور

کارشناس اداره اعتبارات

278

پریسا علیجانی پور

کارشناس اداره اعتبارات

276

آرش کاظمی

کارشناس اداره اعتبارات

289

آخرین بروز رسانی : 05 فروردین 1402