نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

علی حزنی

سرپرست اداره آموزش و توسعه کارکنان

215

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400