نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

محمود فرخی

کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان

297

 کیوان شریفی

کارشناس ارزشیابی کارکنان

297

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400