شرح وظایف مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه
 

 1. نظارت بر عملکرد کارشناسان و کاردانان و سایر کارکنان گروه فنی

 2. اجرای سیاست کلان در خصوص مسائل عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و ریاست دانشگاه

3.  نظارت بر کلیه احداث های فیزیکی بهداشتی و درمانی اعم از بخش خصوصی و دولتی

4. حضور در جلسات شورای فنی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نیابت از دانشگاه و مرتبط با مسائل فنی و شرکت در جلسات هفتگی کمیته فنی

 5.نظارت عالیه پروژه های در دست اجرا و بررسی علل کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و کیفیت ساخت و ساز و برطرف نمودن موانع پروژه ها

 6.بررسی پیشنهادات کارشناسان فنی و ارائه راهکار در راستای بهبود امور و گزارش به مافوق

7. برپایی جلسات و بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارگان های ذیربط با حضور کارشناسان

8.جمع آوری آمار و اطلاعات از کارکنان و ارائه آن به مافوق

9.برقراری ارتباط مهندسین مشاور و پیمانکاران با کارفرما در مسائل عمرانی

10.انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مافوق

 

 
آخرین بروز رسانی : 07 دی 1401