واحد محیط زیست یکی از واحد های اداره  HSE می باشد که اولویت اصلی آن  حفاظت از محیط زیست ، شناسایی و کنترل بار آلودگی وارده از واحد های دانشگاه و کلیه نهاد های تحت پوشش به محیط زیست پیرامون می باشد.

کارشناس این واحد مسئولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • انجام وظایف تعیین شده از سوی دبیر در حوزه مرتبط
  • هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات
  • تدوین فرم ها و آیین نامه های مربوطه نظارت بر کاهش تولید فاضلاب بیمارستانی
  • نظارت بر تصفیه آن پیش از ورود به رودخانه ها
  • نظارت بر تفکیک زباله های تولیدی ، خنثی سازی و دفن بهداشتی آن ها
  • کاهش و کنترل آلودگی ها و هر گونه مخاطرات زیست محیطی موجود
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400