مستنداتی که هنگام تحویل مغایرت بانکی بایدضمیمه گردد:

1- صفحه آخردفتربانک مربوطه

2- صفحه آخر صورتحساب بانک مربوطه

3- تراز هشت ستونی بانک مربوطه از سیستم روزآمد

4- لیست چکهای بین راهی و واریزی بین راهی از سیستم روزآمد

5- روکش مغایرت بانکی (فرم صورت مغایرت بانکی)

 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400