مدارک لازم جهت تکمیل اسناد مثبته طرحهای عمرانی

پروژه های پیمانی

پروژه های امانی

1

موافقتنامه

1

موافقتنامه

2

تصویر قرارداد به خصوص صفحات اول و صفحه مبلغ و آخرین صفحه که امضاء پیمانکار و کارفرما دارد

2

درخواست خرید مصالح با امضاء های مجاز و قانونی                      

3

تصویر صورتجلسه مناقصه و یا استعلام کتبی و گزارش واگذاری

3

فاکتور خرید مصالح و لوازم با تائید کارپرداز

4

برآورد ریالی رایانه ای مورد تائید گروه فنی

4

قبض انبار با امضاهای مجاز

5

صورت وضعیت همراه با ریز متره و تائید یه صورت وضعیت با امضاء معاونت توسعه دانشگاه

5

قرارداد دستمزد عملیات و یاصورتجلسه دستمزد یا فاکتور دستمزد ( بسته به میزان ریالی )

6

سند هزینه با امضاهای مجاز مسئول حسابداری و مدیر شبکه و گیرنده وجه

6

تائید ناظر گروه فنی مبنی برصحت انجام کار                 ( روی سند و یا طبق نامه ای جداگانه ) با ذکر نام و عنوان و امضای ناظر

7

فیش بانکی پرداخت شده مالیات ( رایانه ای )

7

سند هزینه با امضاهای کامل و مجاز

8

فیش بیمه پرداخت شده تامین اجتماعی ( رایانه ای )

8

فیشهای پرداختی بیمه و مالیات قرارداد

9

فیش واریزی حسن انجام کار ( سپرده )

 

 

10

فیش شن و ماسه واریزی به استانداری درصورت وضعیتهای قطعی

 

 

11

تصویر ضمانتنامه حسن انجام معامله .

 

 

12

مکاتبه ابلاغ مازاد قرارداد (10% و یا 25% )

 

 

13

صورتجلسه های تغییر مشخصات پروژه

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400