1-  بررسی سیستم ها و روش های اجرایی موجود دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود.

2-  شرکت فعال در شوراها، کمیته­ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط.

3-برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه.

4-تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با همکاری کلیه ی واحدهای معاونت.

5- همکاری در تدوین برنامه توسعه دانشگاه و ترسیم چشم انداز دانشگاه در سال های آینده.

6-برنامه ریزی برای اجرای برنامه های توسعه، ترویج و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.

7- برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه.

8-برنامه ریزی و استقرار نظامهای نوین مدیریت از جمله نظام پیشنهادات، ایده ها و تجربیات کارکنان و مدیران.

9-استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه .

10- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش های انجام کار و انجام امور تحول اداری و بهره وری.

11- انجام مطالعات مستمر درخصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا و استقرار نظام ها و سبک های نوین مدیریت برای انجام کارآمد مأموریتهای و وظایف اصلی.

12-مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط.

13-تعیین و پیشنهاد اولویت اصلاح روشها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها.

14- ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه درباره اصلاح، بهسازی و ارتقاء سیستمها، فرآیندها و روشها

15-تهیه و تنظیم برنامه واگذاری واحدها و خدمات با هماهنگی واحدهای تابعه دانشگاه و پیشنهاد آن به کارگروه واگذاری دانشگاه.

16-پایش و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مصوب معاونت

17-نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیردولتی با همکاری واحدهای ذیربط.

18-مستندسازی و کدگذاری فرآیندها، شاخصها و ابزارهای نظارتی مرتبط در کلیه ی حوزه های دانشگاه.

19- نگهداری، طبقه بندی، کدگذاری و حفاظت از صورتجلسات کمیته های اجرایی ذیربط دانشگاه.

20-تهیه گزارشهای عملکرد بصورت دوره ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط.

21- تهیه و تنظیم آمارهای لازم در باره فعالیت ها و عوامل موجود در دانشگاه به منظور اعمال نظر صحیح در مدیریت دانشگاه

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400