o  نظارت بر وصول درآمدهای اختصاصی

o  نظارت بر صدور تعرفه های درمانی در قبال وصول درآمدها
 
o  کنترل واریز درآمدهای وصولی به حساب های غیر قابل پرداخت مربوطه
 
o  نظارت بر انتقال درآمدهای حاصله به حساب های خزانه
 
o  نگهداری حساب درآمدهای اختصاصی و تهیه گزارش لازم
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400