شرح وظایف واحد

 

 • درخواست وجه تنخواه گردان و توزیع آن بین واحدها.

 • دریافت اعتبار مصوب ، تخصیص و درخواست وجه آنها و توزیع بین واحدها .

 • دریافت موافقت نامه ها به لحاظ کنترل و نظارت هزینه ها .

 • دریافت اسناد هزینه از واحدها.

 • نگهداری و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مربوط به امور فنی و عمرانی .

 • تهیه تراز عملیاتی ماهیانه و سالیا نه و فرمهای مربوطه.

 • پاسخ واخواهی های دیوان محاسبات.

 • تهیه گزارش هزینه در مقاطع مختلف.

 • دریافت صورت وضعیتهای ارسالی از طریق دفتر فنی .

 • کنترل و نظارت برعملکرد عمرانی کل واحدها.

 • شرکت در مناقصه ها و تحویل های موقت و قطعی .

 • کنترل و نظارت حسابهای سپرده ، ضمانتنامه ها ، اوراق مناقصه ، پیش پرداختها ، علی الحسابها ،

 • کنترل و نظارت درخصوص امضاء اشخاص حقوقی و حقیقی درقسمت امضاء گیرنده وجه .

 • کنترل و نظارت درخصوص درج شماره چک ها دراسناد هزینه و پیوست بودن مدارک کسور .

 • کنترل و نظارت درخصوص تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و مانده موجودیها و چک های صادره .

 • کنترل و نظارت برثبت صحیح و به موقع برگه های حسابداری و تهیه و تنظیم ترازماهیانه و سالیانه و فرمهای مربوطه و امضاء آنها.

 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400