· اخذ نیازهای آموزشی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت از واحد های سرشاخه معاونت ها

· جمع بندی دوره های مورد نیاز و طبقه بندی آنها در رسته های شغلی

· طرح در کمیته آموزش دانشگاه جهت تصویب

· ابلاغ مصوبات به واحد آموزش جهت برنامه ریزی و اجرای مصوبات

· اعلام دوره های مصوب قابل اجرا در طول سال به تمامی واحد های تابعه از طریق سایت دانشگاه

· شناسایی, انتخاب و ارزیابی واحد اجرا کننده دوره در دانشگاه و یا موسسات آموزشی خارج از سیستم

· ابلاغ به واحد های منتخب جهت برنامه ریزی در راستای مصوبات اعلام گردیده و یا استعلام از موسسات خارج سیستم توسط واحد آموزش

· اخذ جدول گانت ( برنامه عملیاتی ) از هر معاونت با تعیین زمان شروع و پایان برنامه آموزش

· برگزاری جلسات آموزشی مطابق با برنامه ریزی انجام شده و اخذ لیست حضور و غیاب پرسنل ازمجریان دوره پس از اتمام جلسه آموزشی

· نظرخواهی از شرکت کنندگان در جلسه آموزشی بعد از اتمام

· ارزیابی جلسه آموزشی برگزار شده مطابق با نظرخواهی های انجام شده

· صدور گواهینامه کلاس های آموزشی بر اساس لیست حضور و غیاب و یا نمرات آزمون پایان دوره

· ثبت دوره های گذرانده شده داخل دانشگاه دربانک اطلاعات آموزش ( شناسنامه الکترونیکی آموزشی پرسنل)

· دریافت گواهینامه های آموزشی جلسه هاس آموزشی خارج از سیستم

· ثبت دوره های گذرانده شده خارج از سیستم دربانک اطلاعات آموزش ( شناسنامه الکترونیکی آموزشی پرسنل)

· تحویل اصل گواهینامه ها و مدارک آموزشی به رابط آموزش هر حوزه جهت ارائه آن به ذینفع و بایگانی کپی آن در سوابق و گرفتن امضاء از فرد تحویل گیرنده (در کپی گواهینامه)

· ارسال فرم اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده به مدیریان واحدهای مرتبط

· تکمیل فرم اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی مورد نظرتوسط مدیران هر واحد و ارسال آن به واحد آموزش توسط رابطین واحد ها

· دریافت فرمهای ارزیابی اثربخشی و تحلیل آنها و ارائه گزارش به رئیس سازمان

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400