واحد سلامت شغلی یکی از واحد های اداره  HSE می باشد که هدف اصلی آن تهیه و ثبت پرونده سلامت شغلی کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی با هدف پایش کامل سلامتی آنها می باشد. اما بحث ارگونومی اداری ، سلامت روان و کنترل هر گونه مخاطره نیز جزو برنامه های پیش رو می باشد.

کارشناس این واحد مسئولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • انجام وظایف تعیین شده از سوی دبیر در حوزه مرتبط
  • هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات
  • تدوین فرم ها و آیین نامه های مربوطه در حوزه سلامت شغلی پرسنل 
  • نظارت بر معاینات انجام شده و نتایج آن ها
  • بررسی کیفیت سلامت روان پرسنل
  • بررسی مسائل ارگونومیک محیط کار و شاغلان
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400