کمیته سرمایه انسانی

1

دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

2

جلیل ربیعی

مدیر منابع انسانی دانشگاه

دبیر

3

زهره تیموری

 مدیر توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

عضو

  4  رضا ایران پور  مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد   عضو
 5 خانم منیره فلک باز  مدیر درمان   عضو
محمدعلی مقدم مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه  عضو
7 محمدرضا پورحسین  مدیر امور مالی دانشگاه عضو 
سیدجواد موسوی  مدیر حراست دانشگاه   عضو
دکتر حیدر محمودی چناری  مدیر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت   عضو
10  مهندس گلبن عراق   رئیس گروه نرم افزار و پورتال عضو

11 

شهاب شاکریان کارشناس امور رایانه

عضو

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400