اهداف

مدیریت خدمات پشتیبانی در نظر دارد با بکارگیری اصول مدیریت کیفیت و پایش و ارزیابی برنامه های خود، به اهداف ذیل دست یابد:

1-نظارت بر تهیه و خرید کالاها و ملزومات مورد نیاز واحدهای ستاد با نهایت صرفه وصلاح دولت و دانشگاه

2-ساماندهی و تامین وسیله ایاب و ذهاب وماموریت کارکنان ستاد دانشگاه

3-نظارت بر دریافت،نگهداری و تحویل کالاها و ملزومات مورد نیاز ستاد دانشگاه

4-نگهداری وتامین شرایط محیطی مطلوب و ساماندهی فضای اداری کارکنان

5-نظارت بر نحوه فعالیت و ارزیابی شرکت های پیمانکار خدمات پشتیبانی و تهیه گزارش های اداری

6-برنامه ریزی،آموزش و توزیع کارکنان مورد نیاز خدماتی در واحدهای ستاد دانشگاه

7-نظارت بر تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات وسایط نقلیه،تاسیسات، تجهیزات اداری و کارگاهی

 -8انجام امور مربوط به مراسلات ومدیریت دبیرخانه مرکزی دانشگاه

9-نظارت برثبت، نحوه نگهداری و کنترل اموال فیزیکی دانشگاه

10-ارزیابی عملکرد خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه

11-انجام امور مربوط به برگزاری تشریفات مناقصات و مزایدات درچارچوب آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400