یکی از اولویت های برنامه توسعه اقتصادی _ اجتماعی _ فرهنگی کشور ایجاد اشتغال برای قشر جوان ونیروهای مولد جامعه به طور عام وپزشکان وپیرا پزشکان در حوزه فعالیت وزارت بهداشت-درمان وآموزش پزشکی می باشد .

موضوعی که یکی از دغدغه های  اصلی مقام معظم رهبری و از برنامه های جدی ریاست محترم جمهوری همچنین از مصوبات بسیار مهم مجلس محترم شورای اسلامی و اهم برنامه های  مقام وزارت می باشد .

لذا درجهت تحقق این امر مهم معاونت اشتغال در تمامی وزارتخانه ها منجمله وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تشکیل وبه منظورایجاد اشتغال برای قشر پزشک وپیرا پزشک جویای کار فعالیت خود را آغاز نموند .واحد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان متعاقب رایزنی با کارشناسان امر اشتغال وکارآفرینی و جمع آوری نکته ها ونظرات صاحب نظران وبرنامه ریزان  اشتغال کشور در صدد انجام این مهم میباشد.

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1400