واحد ایمنی یکی از واحد های اداره HSE می باشد که هدف اصلی آن افزایش آگاهی پرسنل دانشگاه نسبت به مخاطرات در محیط کار ، ارزیابی ریسک جامع و حذف ریسک های شناسایی شده می باشد.

کارشناس این واحد مسئولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • انجام وظایف تعیین شده از سوی دبیر در حوزه مرتبط
  • هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات
  • تدوین فرم ها و آیین نامه های مربوطه در زمینه ایمنی محیط کار و شاغلین
  • بررسی پایش های ریسک انجام شده در نهاد های مورد نظر و نتایج آن ها
  • ارائه دستورالعمل های اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث به نهاد های مربوطه

کارشناس این واحد خانم مهندس مهدیه رحیم نژاد ،کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشند.

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400