نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

محمد شفیعی پور

رییس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی ( رسیدگی)

276

سید مصطفی حسینی نسب

معاون اداره رسیدگی

276

محمدهمتی

کارشناس اداره رسیدگی

255

مهدی صالحی

کارشناس اداره رسیدگی

255

ابوالقاسم سجیرانی

کارشناس اداره رسیدگی

255

قربانعلی سلیمانی

کارشناس اداره رسیدگی

204

مجید پورعباسی

کارشناس اداره رسیدگی

204

فرزانه خوش اخلاق

کارشناس اداره رسیدگی

256

اکرام نصرتیان

کارشناس اداره رسیدگی

256

مریم ولی زاده

کارشناس اداره رسیدگی

256

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400