-جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

-کاربینی و شناخت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب در دانشگاه

-یررسی و تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت به منظور استقرار نظام هماهنگ در پرداختها

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور

- ارسال مکاتبات وگزارشات مربوط به تخلفات کارمندان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری.

- وصول برگهای ابلاغ از مراجع رسیدگی قانونی شامل هیئت های بدوی و تجدید نظر و ابلاغ آن به واحدهای تابعه و همچنین تهیه و تنظیم و ارسال پاسخهای مستدل و مستند به آنها در مواعد قانونی تعیین شده.

-مشارکت در پاسخگویی به آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری با مدیریت امور حقوقی دانشگاه

 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400